1 Koichi Yakushigawa

2 Masato Fujii

3 Takashi Arima

4 Harumi Aoki

5 Miharu Abe

6 Mariette Cirerol